CKSS4020 Tieteenteoria (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • tiede järjestelmällisenä tiedon hankintana sekä tieteen tunnusmerkit
  • tieteenfilosofiset perinteet, tieteiden luokittelu ja tiedon kasvun ongelma
  • tieteelliseen toimintaan liittyvät filosofiset taustaoletukset
  • tieteellinen ajattelu, tieteellisen tutkimuksen suhde totuuteen sekä totuusteoriat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää tieteenteoreettisen ajattelun merkityksen osana tutkimustoimintaa
  • hahmottaa tieteellisen toiminnan ominaispiirteet ja vähimmäisehdot
  • tuntee tutkimustoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä näiden sisällön
  • hahmottaa kasvatustieteen tiedeluonteen sekä kasvatustieteellisen tutkimuksen osana tieteen kenttää.

Oppimateriaalit

Luennot, mahdollinen muu oheismateriaali ja kirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Godfrey-Smith 2007. Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science.
  • Kaidesoja, ym. 2018. Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetusta ja opiskelijan omatoimisena työskentelynä essee tai tentti (myös suullinen tentti mahdollinen). Osallistuminen lähiopetukseen ja essee tai tentti. 1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 12 tuntia kontaktiopetusta ja 42 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja esseen tai tentin tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus