CKSS4040 Metodikirjallisuus (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija perehtyy omaan tutkielmaansa soveltuvaan menetelmäkirjallisuuteen ja laatii tutkielmaansa edistävän kirjallisuuskatsauksen.


Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
  • hahmottaa omaan tutkimukseen valitsemansa lähestymistavan ja analyysimenetelmän syntyä ja perusteita laajemmin ja syvällisemmin
  • osoittaa osaavansa soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää omaan tutkimukseen
  • osaa tarkastella ja ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuuteen ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelijan omatoiminen työskentely 108 t.
Arviointiperusteet:
Tutkielmaa edistävä essee.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus