CKSS4100 Harjoittelu: Osallistavan kasvatuksen harjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • koulun toimintakulttuuri ja opettajan työ inkluusion eri tasoilla
  • erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen toimintaympäristö
  • oppijan tuki, monialainen yhteistyö

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää ja arvioida koulun toimintakulttuuria ja pedagogisia toimintamalleja inklusiivisen, osallistavan kasvatuksen lähtökohdista käsin
  • tunnistaa oppilaan hyvinvoinnin, oppimisen ja koulunkäynnin esteitä
  • osaa kuvata monialaisen yhteistyön toimintamuotoja ja arvioida työhön liittyviä haasteita
  • hahmottaa erityisopetuksen osa-alueita ja käytänteitä
  • kuvaa ja arvioi kasvatusnäkemystään inkluusioajattelun lähtökohdista.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Opiskelija tutustuu osallistavan opetuksen käytänteisiin ja erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen toimintaympäristöihin viikon mittaisen harjoittelujakson aikana. Ohjaukset ja seminaarit, verkkotyöskentely, reflektiivinen essee. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelija tutustuu osallistavan opetuksen käytänteisiin ja erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen toimintaympäristöihin viikon mittaisen harjoittelujakson aikana. Ohjaukset ja seminaarit, verkkotyöskentely, reflektiivinen essee. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.
Arviointiperusteet:
Ohjauksiin osallistuminen, harjoittelun ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus