CKSS4070 Tutkielmaseminaari (7 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija laatii aiheestaan lukukausittain alustuksen, jotka käsitellään seminaariryhmässä ohjaajan johdolla. Seminaarissa kukin opiskelija toimii myös toisen opiskelijan tutkimuksen kriittisenä arvioijana ja tukijana. Seminaarityöskentelyyn voi myös liittyä alustuksia, keskusteluja ja/tai harjoituksia tieteenfilosofisista, metodologisista ja menetelmällisistä kysymyksistä aiheiden nostamien tarpeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • mieltää suullisen ja kirjallisen viestinnän sekä argumentaation osaksi tutkimusprosessia
  • ymmärtää yksittäisen tutkimuksen osaksi laajempaa tiedeyhteisössä käytävää keskustelua.
  • tuntee kasvatustieteellisiä käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita
  • tuntee tieteellisen julkaisun kriteereitä ja osaa soveltaa niitä omiin hakutuloksiinsa
  • on kehittynyt kriittiseksi ja taitavaksi tieteellisen tiedon hakijaksi.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Johdantoluento 4 tuntia ja seminaarityöskentely 40 tuntia. 1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus