CKSS4130 Harjoittelu: Syventävä harjoittelu (8 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • lukuvuosisuunnitelman laatiminen, opetuksen seuranta, yhtenäisen opetuskokonaisuuden ja arvioinnin suunnittelu ja toteutus, ammatillisen kasvun reflektiivinen pohdinta
  • luokan toimintakulttuuri ja sen kehittäminen

Näkökulmana 

  • eheyttävän kokonaisopetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • osallistava oppimisympäristö oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin mahdollistajana
  • kodin ja koulun yhteistyö

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyntävän eheytetyn oppimiskokonaisuuden, jossa tulkitsee opetussuunnitelmaa poikkitieteellisesti monialaisen oppimiskokonaisuuden näkökulmasta
  • osaa suunnitella ja toteuttaa oppilaan osaamisen mahdollistavia oppimistilanteita ja laatia oppimisprosessiin liittyvän arviointisuunnitelman
  • osaa hyödyntää tietoa oppilaiden yksilöllisyydestä ja moninaisuudesta opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • osoittaa perehtyneensä oman koulunsa opetussuunnitelmaan ja koulun kehittämistyöhön
  • vahvistaa ja syventää omaa, persoonallista ja ammatillista identiteettiään.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Syventävä opetusharjoittelu suoritetaan joko Kokkolassa 1.-6.-luokassa tai opiskelijan omassa luokassa. Edellytyksenä viime mainitulle on opiskelijan työskenteleminen luokanopettajana perusopetuksen 1.-6.-luokilla lukukauden ajan. Kokkolassa opiskelija harjoittelee pienryhmässä päätoimisesti kolme viikkoa 1.-6.-luokassa luokanopettajan ohjauksessa. Harjoittelussa hyödynnetään yhteisopettajuutta. Ohjaukset, seminaarit ja oppimistehtävät. Osa ohjauksesta toteutetaan verkko-ohjauksena.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Syventävä opetusharjoittelu suoritetaan joko Kokkolassa 1.-6.-luokassa tai opiskelijan omassa luokassa. Edellytyksenä viime mainitulle on opiskelijan työskenteleminen luokanopettajana perusopetuksen 1.-6.-luokilla lukukauden ajan. Kokkolassa opiskelija harjoittelee pienryhmässä päätoimisesti kolme viikkoa 1.-6.-luokassa luokanopettajan ohjauksessa. Harjoittelussa hyödynnetään yhteisopettajuutta. Ohjaukset, seminaarit ja oppimistehtävät. Osa ohjauksesta toteutetaan verkko-ohjauksena.
Arviointiperusteet:
Harjoittelun suorittaminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus