Erityispedagogiikan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Kasvatustieteen maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa (120 op) opiskelija syventää erityispedagogista osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen.

Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa suoritetaan erityispedagogiikan syventävät opinnot (90 op), muut yhteiset opinnot (6 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (24 op). Syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma (pro gradu -tutkielma). Erityispedagogiikan syventävissä opinnoissa opiskelija suorittaa loppuun opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op), joista osa sisältyy erityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan.

Erityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijalla on kelpoisuus toimia laaja-alaisena erityisopettajana. Opiskelija voi suunnata opettajakelpoisuuksiaan ja työelämävalmiuksiaan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sisältyvillä vapaasti valittavilla opinnoilla.

Erityispedagogiikan maisteriohjelman asiantuntijan opintosuunnassa suoritetaan erityispedagogiikan syventävät opinnot (80 op), muut yhteiset opinnot (5 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (35 op). Syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma (pro gradu -tutkielma).

Erityispedagogiikan maisteriohjelman asiantuntijan opintosuunnassa opiskelija suuntautuu erityisopettajan tehtävien sijaan erilaisiin suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja muihin asiantuntijatehtäviin (ei opettajan kelpoisuuksia). Opiskelija ei suorita kokonaan opettajan pedagogisia opintoja eikä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja vaan opiskelee niiden sijaan valinnaisia opintoja (35 op), joilla suuntaa omaa asiantuntijuuttaan.

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija
*osaa systemaattisesti arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta
*osaa kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
*osaa toimia erityisopetuksen asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
*osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisen ja koulunkäynnin tukea osana moniammatillista työyhteisöä
*hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen perustiedot ja taidot

Rakenne

Valitse kaikki (115+ op)