ERIS356 Harjoittelu: Tukipalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kolmiportainen tukijärjestelmä, pedagogiset asiakirjat, tutkiva opettajuus, vertaisoppiminen

Suoritustavat

Opetusharjoittelu, oppimistehtävät, seminaari

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapahtumiin, opetusharjoittelu, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa erityisopettajan työkentän laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
- analysoida, suunnitella ja toteuttaa oppilaskohtaisia arviointeja
- suunnitella ja toteuttaa opetusta kolmiportaiseen tukimalliin pohjaten
- arvioida tukipalveluita kriittisesti ja kehittää uusia toimintamalleja soveltaen oppija- ja perhelähtöisiä käytänteitä

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde