KTKPER Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Oppiminen ja ohjaus
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
Osaaminen ja asiantuntijuus
Tieteellinen ajattelu ja tieto
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
-hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
-tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
-osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
-osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)