ERIS303 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Esteettömyys, tiedostava ja valtauttava kasvatus, vammaiskulttuuri ja –taide, vammaiskäsityksiin vaikuttaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*määrittää yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen (Disability Studies) ja sen kasvatustieteellisen alahaaran (Disability Studies in Education) teoreettiset lähtökohdat
*arvioida oppimisympäristöjen ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen esteettömyyttä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä
*soveltaa tiedostavan ja valtauttavan kasvatuksen periaatteitaopetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
*hyödyntää vammaiskulttuuria ja –taidetta opetuksessa
*analysoida kriittisesti oppikirjoissa ja muissa opetusmateriaaleissa rakentuvia vammaiskuvia sekä
*esittää keinoja vaikuttaa lasten ja nuorten vammaiskäsityksiin

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali:

Kirjallisuus

  • Gabel, S. L. 2005. Disability Studies in Education. Readings in theory and method. New York: Peter Lang (soveltuvin osin) (eri painokset hyväksytään); ISBN 0-8204-5549-0

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde