ERIS1302 Käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tehostettu tukeminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

näyttöön perustuvat keinot oppilaan toivottavan käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tehostetussa tukemisessa
kolmiportainen tuki (painopisteenä tehostettu ja erityinen tuki)

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee hyvän yleisen tuen merkityksen käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisyssä
*tuntee näyttöön perustuvia tehostetun ja erityisen tuen keinoja oppilaan toivottavan käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
*osaa soveltaa näitä keinoja osana kolmiportaista tukea

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde