KTK0006 Opetushallinnon opinnot (ped) (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

varhaiskasvatuksen lainsäädäntö
perusopetus- ja lukiolainsäädäntö
ammatillisen ja aikuiskoulutuksen lainsäädäntö
hallintolaki
opettajan vastuukysymykset
arviointi
lastensuojelu, oppilashuolto

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja/tai oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
osaa kuvata koulutusta koskevaa lainsäädäntöä
osaa soveltaa oman koulutustason opetustoimen lainsäädäntöä
osaa käyttää Finlex-ohjelmaa

Oppimateriaalit

Finlex (https://www.finlex.fi/fi/)
sekä luennoitsijan esittelemä muu oheismateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde