ERIS320 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen, vuorovaikutuksen ja oppimisen yhteydet, pedagogisten vuorovaikutussuhteiden etiikka

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmäopetus sekä oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija on syventänyt ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana ja osaa soveltaa erilaisiin kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
- opiskelija tiedostaa vuorovaikutuksen ja tunne-elämän yhteyksiä oppimiseen
- opiskelija tunnistaa ja käsittelee opettajan ja oppilaan välisen sekä ryhmän ja kouluyhteisön vuorovaikutussuhteiden etiikkaan kuuluvia ilmiöitä
- opiskelija osaa eritellä ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
- opiskelijalla on ymmärrystä moniammatillisesta yhteistyöstä kouluyhteisössä ja valmiuksia heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde