ERIA1400 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen ja ohjaaminen ryhmätilanteissa ja luokassa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kolmiportainen tuki (pääpaino yleisessä tuessa), näyttöön perustuvat käyttäytymisen opettamisen ja ohjauksen keinot, positive behavior support (PBIS)

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*eritellä tutkimusnäyttöön perustuvia toivottavan käyttäytymisen ohjaamisen, ja vuorovaikutuksen tukemisen periaatteita
*analysoida opettajan / kasvattajan toimintaa ja vuorovaikutuksen merkitystä oppilaiden käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
*soveltaa tutkimusnäyttöön perustuvia käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukemisen ja ohjaamisen periaatteita

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde