ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja tukeminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitys ja lukemaan opettamisen menetelmät, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi (tunnistaminen ja seuranta), lukivaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukeminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee lukemisvalmiuksien ja lukutaidon kehityksen suomen kielessä
*tuntee lukemaan opettamisen menetelmät
*tunnistaa lukemisen ja kirjoittamisen kehityksen ongelmien ilmenemisen eri ikävaiheissa
*osaa arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja ongelmia
*osaa arviointitiedon avulla tukea lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
*osaa analysoida lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin ja tuen menetelmien teoreettista taustaa ja tutkimusperustaa

Oppimateriaalit

Alla oleva kirjallisuus ja muu opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Lerkkanen (2013). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.; ISBN: 978-952-63-1528-7

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde