ERIS301 Neurokognitiivinen näkökulma tukemiseen oppimisvaikeuksissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Erityiset oppimisvaikeudet, lukemisvaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, komorbiditeetti, opetus ja opetukselliset interventiot oppimisvaikeuksissa, näyttöön perustuvat tukitoimet

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee erityisten oppimisvaikeuksien kehityksellisen neurokognitiivisen taustan
*ymmärtää oppimisvaikeuksien päällekkäistymisen ilmiönä ja sen huomioon ottamisen opetuksessa
*osaa analysoida opetuksellisia ja kuntoutuksellisia käytäntöjä teoreettisen ja empiirisen tiedon valossa
*osaa analyyttisesti perustellen suunnitella opetuksellisia ja kuntoutuksellisia tukitoimia

Oppimateriaalit

1. Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes (2007). Learning Disabilities: From identification to Intervention. New York: Guilford. (teos löytyy myös suomennettuna)
2. Opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde