ERIS1305 Motivaatio oppimisen tukena (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Keskeiset motivaatioteoriat, oppimismotivaatioon vaikuttavat yksilölliset ja vuorovaikutukselliset tekijät, uudet oppimisympäristöt oppimismotivaation näkökulmasta

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*analysoida oppimistilanteita motivaation näkökulmasta
*suunnitella ja perustella oppimismotivaatiota tukevia toimintamalleja ja käytänteitä

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mahdollisesti erikseen ilmoitettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde