ERIA1100 Esteettömät oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

vuorovaikutus ja viestintä, viestinnän esteettömyys ja saavutettavuus, osallisuus ja sosiaalinen osallisuus, viestinnän monikanavaisuus, aistit ja viestintä, puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC)

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tunnistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen haasteita elämän eri vaiheissa
*arvioida kriittisesti vuorovaikutusympäristöjen mahdollisuuksia, esteitä ja rajoituksia
*huomioida eri aistien merkityksen ja käytön vuorovaikutuksessa ja viestinnässä
*tunnistaa ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC)
*suunnitella esteettömiä oppimis- ja vuorovaikutusympäristöjä

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus ja mahdollinen muu opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike.
  • Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: FinnLectura.
  • Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. 4. painos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. (soveltuvin osin)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde