ERIA1300 Matemaattisten taitojen arviointi ja tukeminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

matemaattisten taitojen kehitys ja arviointi, matematiikan oppimisvaikeudet, matemaattisten taitojen tukeminen ja tuen vaikuttavuuden seuranta

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee matemaattisten taitojen kehitykselliset vaiheet
*tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä varhaislapsuudesta aikuisuuteen
*osaa arvioida matemaattisia taitoja ja tulkita arviointitietoa
*osaa tunnistaa tuen tarpeita, suunnitella ja toteuttaa tukea sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
*tuntee arviointi- ja opetusmateriaalien teoreettisia ja tutkimusperustaisia lähtökohtia

Oppimateriaalit

Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). Learning and Teaching early Math: The Learning Trajectories Approach.
Kadosh, R., & Dowker, A. (2016). Oxford Handbook of Numerical Cognition.

ja mahdollinen opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde