ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus, kehitysvammaisuus
kohderyhmän koulutushistoria ja nykytilanne
kuntoutus, hoiva, opetus, vaativa erityinen tuki
toiminta-alueittainen opetussuunnitelma
etiikka ja sosiaalinen vammaistutkimus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*määritellä käsitteet autismikirjo, kehitysvamma, moni- ja vaikeavammaisuus
*tarkastella kriittisesti em. kohderyhmän opetukseen liittyviä taustaoletuksia opetettavuuteen ja koulutettavuuteen liittyen
*arvioida erilaisia pedagogisia tukipalveluja
*analysoida vammaisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde