KLAS1209 Educator's Professional Ethics and Moral Education (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

(Ammatti)etiikan peruskäsitteet ja –teoriat, eettisen kasvatuksen suuntaukset, lasten ja vammaisten henkilöiden oikeudet ja asema, indoktrinaatio ja kasvatuksen paradoksi, yksilön autonomian kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus, dialogisuus, valta ja arviointiin liittyvät eettiset kysymykset, moraalinen toimijuus, moraalitunteet ja oman eettisen ajattelun tarkastelu

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*eritellä keskeisiä kasvattajan ammattietiikkaan liittyviä käsitteitä ja teoreettisia näkökulmia
*arvioida eettisen kasvatuksen lähestymistapoja ja soveltaa niitä omassa työssään
*vertailla erilaisiin eettisiin kysymyksiin liittyviä argumentteja ja vasta-argumentteja
*arvioida kriittisesti ammattieettisiä periaatteitaan ja arvoperustaansa sekä henkilökohtaista käsitystään kasvattajuudesta

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde