Viestinnän kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Viestinnän kandidaattiohjelman suorittanut humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

  • hallitsee viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
  • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä viestinnän työtehtävissä sekä tiedostaa eettisen vastuunsa
  • hallitsee keskeiset viestinnän työtehtävissä tarvittavat yhteistyö-, projektityö- ja vuorovaikutustaidot
  • hallitsee digitaalisissa ympäristöissä tarvittavat tiedot ja taidot
  • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa viestinnän ja vuorovaikutuksen alalla ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
  • tuntee viestintäalan työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. 

Rakenne

Valitse kaikki (92+ op)