VISA1013 Vuorovaikutuksen teoriaperusta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään vuorovaikutuskäyttäytymisen, interpersonaalisen viestinnän sekä ryhmä- ja organisaatioviestinnän teoriaperustaan.

Suoritustavat

Lukupiirityöskentely ja tentti tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Osallistuminen lukupiirin yhteisiin tapaamisiin sekä lukupiiriin liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee keskeiset vuorovaikutuskäyttäytymistä, interpersonaalista viestintää sekä ryhmä- ja organisaatioviestintää selittävät teoriat ja niiden keskeiset käsitteet ja perusolettamukset
  • osaa jäsentää vuorovaikutuksen teoriakenttää ja vertailla teorioita
  • sisäistää vuorovaikutuksen näkökulman ihmisen toiminnan tarkasteluun.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Esitietojen kuvaus

Kandidaattivaiheen opiskelijoille: Viestinnän ja journalistiikan/viestinnän ja median perusopinnot, VISA1010, VISA1011 ja VISA1012

Kirjallisuus

  • Braithwaite & Schrodt (toim.) 2015. Engaging theories in interpersonal communication
  • Griffin, Ledbetter & Sparks 2014. A first look at communication theory (9. painos)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Arviointiperusteet:
Osallistuminen lukupiirin yhteisiin tapaamisiin sekä lukupiiriin liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Arviointiperusteet:
Kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen lukupiirin yhteisiin tapaamisiin sekä lukupiiriin liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lukupiirityöskentely ja tentti.


Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tentti

Kirjallisuus:
  • Braithwaite & Schrodt (toim.) 2015. Engaging theories in interpersonal communication
  • Griffin, Ledbetter & Sparks 2014. A first look at communication theory (9. painos)

Opetus