VIJPER Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tuntee mediamaiseman keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Osaamistavoitteet

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaa hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
  • hahmottaa viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
  • tuntee digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
  • tunnistaa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
  • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
  • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
  • tuntee sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
  • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)