VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja journalistiikan peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata ja jäsentää viestintää, vuorovaikutusta, journalistiikkaa ja mediaa. Opintojaksolla perehdytään eri merkkijärjestelmiin ja merkitysten rakentumiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään median ja journalismin toimintalogiikkaan julkisuuden rakentajana.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
 • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muotoutunut
 • ymmärtää median toimintaa
 • hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä tutkimuskohteina ja tuntee ilmiöitä jäsentävät keskeiset käsitteet


Tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden (journalistiikka ja viestintä) oma tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmä

 • tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
 • ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit
 • arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
 • osaa arvioida ja arvostaa oppimista sekä ymmärtää asiantuntemusportfolion tavoitteet ja merkityksen.

Lisätietoja


Kirjallisuus

 • Hall & Knapp 2013 Nonverbal communication (e-kirja)
 • Trenholm 2017 (7. painos tai uudempi) Thinking through communication
 • Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (toim.) 2020 (2. painos tai uudempi) The Handbook of journalism studies, luvut 1-3, sivut 3-54

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta 1. vuoden syksy viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien tai tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien tai tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: luennot ja oppimistehtävät.
Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: luennot ja tentti.

Opetus