XYHH2001 Tieteellinen kirjoittaminen (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin aikana syvennetään ymmärrystä tieteellisistä teksteistä ja harjaannutetaan tieteellisen kirjoittamisen taitoja työstämällä katsausartikkeli prosessikirjoittamisen tekniikkaa hyödyntäen. Kurssilla harjoitellaan myös palautteenantamisen ja vastaanottamisen taitoja kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Tieteellisen kirjoittamisen kurssi toteutetaan yhteistyössä VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja -kurssin kanssa.


Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja osaavan kirjoittaa tieteellisellä tyylillä oman alansa tieteellistä tekstiä. Opiskelijan odotetaan myös osaavan lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä. Opiskelijan odotetaan harjaantuneen prosessikirjoittamisessa.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää näyttöä tieteellisen tekstin ominaispiirteiden hallitsemisesta, taidosta antaa ja vastaanottaa palautetta erivaiheisista tieteellisistä teksteistä sekä kyvystä soveltaa saatua palautetta tieteellisen tekstin prosessointiin. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Kurssin arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus