Musiikkitieteen maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikkitieteen maisteriopinnoissa perehdytään empiriaa painottavan musiikkitieteen eri alueisiin, niiden tutkimusmenetelmiin ja uusimpiin tutkimustuloksiin sekä tutustutaan musiikkitieteen ja muiden tieteenalojen yhtymäkohtiin. Maisterivaiheen opiskelija syventää ymmärrystään musiikin vaikutuksista ja inhimillisestä merkityksestä, sekä musiikkiteknologisista mahdollisuuksista näiden tutkimuksessa. Hän oppii hankkimaan ja arvioimaan alan tutkimustietoa ja soveltamaan hankittuja tietoja ja taitoja valittuun tutkimusaiheeseen. Opintojen aikana on mahdollisuus erikoistua joko empiirisen musiikkitieteen perustutkimukseen tai soveltavaan musiikki- ja taideterapian tutkimukseen. Opintojen aikana laaditaan laajahko tutkielma, joka nojautuu tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisen viestinnän käytännöille. Opiskelija oppii myös soveltamaan tieteellistä tietoa omalla alalla sekä toimimaan työelämässä asiantuntijana ja kehittäjänä.

Opiskelijaa kannustetaan opintojensa aikana hakeutumaan työharjoitteluun ulkomaille. Kansainvälistymistä kehittää myös osallistuminen tutkinto-ohjelman pakolliseen englanninkieliseen opetukseen ja muille laitoksen ja yliopiston kv-kursseille.

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut

- hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella

- osaa luoda uutta tietoa ja toimia globaalisti vastuullisena oman alansa kehittäjänä

- osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä ja osaa arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa

- hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot

- arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen

- osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan


Musiikkitieteelliset valmiudet

- hallitsee empiriaa painottavan musiikkitieteen keskeiset sisällöt ja menetelmät

- osaa arvioida ja soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä musiikin- ja/tai taideterapian tutkimuksen erityiskysymyksiin

- osaa selittää ja arvioida musiikillisia ilmiöitä musiikkitieteen ja soveltavan musiikintutkimuksen erityisalueiden teorioiden kautta

- ymmärtää musiikintutkimuksen tieteidenvälistä luonnetta

- tuntee syvällisesti valitsemaansa musiikkiin liittyvää ilmiökenttää ja osaa suhteuttaa sitä laajasti muihin musiikillisiin ilmiöihin

- ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta ja osaa aktiivisesti keskustella näistä asioista suomeksi ja englanniksi

- osaa tuottaa ja viestiä uutta musiikillisiin ilmiöihin liittyvää tietoa suomeksi ja englanniksi, ja toimia oman alansa kehittäjänä

- omaa valmiudet oman musiikillisen ja tieteellisen asiantuntijuutensa kehittämiseksi edelleen

Rakenne

Valitse kaikki