MUSS1055 Kehollisuus musiikissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään kehollisen kognition tutkimussuuntaukseen, joka tarkastelee musiikkia ja sen tekemistä ja kokemista liikkuvan ja aistivan kehomme lähtökohdista. Teoreettisen tarkastelun lisäksi opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat pienimuotoisen kokeellisen tutkimuksen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa selittää musiikin kehollisuuden tutkimuksen tieteenfilosofisia päälinjoja

- ymmärtää tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia, käsitteitä, metodeita ja tutkimuksellisia päämääriä

- osaa arvioida kriittisesti suuntaukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta

- osaa soveltaa suuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa

- osaa suunnitella ja toteuttaa musiikin kehollisuutta tarkastelevan pienimuotoisen kokeellisen tutkimuksen, ja raportoida sen suomeksi tai englanniksi


Lisätietoja

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus