MUPS2002 Musiikki ja tunteet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään musiikin ja tunteiden välisiin yhteyksiin tutki-muksellisesta näkökulmasta ja tutustutaan musiikin emootiotutkimuksen teo-reettisiin lähtökohtiin ja suuntauksiin. Kurssin lähtökohtana on antaa osallistu-jille monipuolinen kokonaiskuva musiikkia ja tunteita koskevista ajatuksista, teorioista ja tutkimustuloksista. Kurssilla pohditaan myös musiikin emoo-tiotutkimuksen merkitystä soveltavampien alojen, kuten musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian näkökulmista. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- eritellä, vertailla ja kriittisesti arvioida erilaisia emootioteorioita ja ymmärtää niiden merkitystä suhteessa musiikilliseen toimintaan

- tarkastella erilaisia musiikillisen toiminnan muotoja ja arvioida mahdollisuuk-sia näiden ilmiöiden tutkimiseen emootiotutkimuksen näkökulmista

- tunnistaa ja ymmärtää musiikin emootiotutkimuksessa käytettyjä tutkimus-menetelmiä

- tarkastella omia musiikillisia kokemuksiaan emootioteorioiden valossa

Lisätietoja

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Kirjallisuus

  • Barrett, L. F., Lewis, M., & Haviland-Jones, J. M. (2016). Handbook of emotions (Fourth edition). The Guilford Press.
  • https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199230143.001.0001
  • Gross, J. J. (2013). Handbook of Emotion Regulation (2nd Edition). Guilford Press.
  • Barrett, L. F., & Russell, J. A. (Eds.). (2015). The psychological construction of emotion. The Guilford Press.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta