MUSS057 Musiikillinen luovuus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään musiikillisen luovuuden eri ilmenemismuotoihin tutkimuksellisesta näkökulmasta ja tutustutaan luovuustutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja suuntauksiin. Kurssin lähtökohtana on antaa osallistujille monipuolinen kokonaiskuva musiikillista luovuutta koskevista ajatuksista, teorioista ja tutkimustuloksista sekä musiikillisen luovuuden suhteesta muihin luovan toiminnan muotoihin esimerkiksi tieteessä tai muilla taiteen aloilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- eritellä, vertailla ja kriittisesti arvioida erilaisia luovuuden teorioita ja ymmärtää niiden merkitystä suhteessa musiikilliseen toimintaan

- tarkastella erilaisia musiikin tuottamisen traditioita luovana toimintana ja arvioida mahdollisuuksia näiden ilmiöiden tutkimukseen

- vertaillen arvioida musiikillisen luovuuden erityispiirteitä suhteessa muuhun taiteelliseen ja tieteelliseen luovuuteen

- ymmärtää omia musiikillisia kokemuksiaan luovuuden teorioiden valossa

- kuvailla musiikin luovuustutkimuksen näkökulmia suullisesti ja kirjallisesti suomen tai englannin kielellä.


Lisätietoja

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Oppimateriaalit

- Burnard, P. (2012). Musical creativities in practice. Oxford: Oxford University Press.

- Hargreaves, D., Miell, D. & MacDonald, R. (toim.) (2012). Musical imaginations. Multidisciplinary perspectives on creativity, performance, and perception. Oxford: University Press.

- Odena, O. (toim.) (2012). Musical creativity: insights from music education research. Burlington: Ashgate.

- Runco, M. (2014). Creativity. Theories and themes: research, development, and practice. 2. painos. Elsevier.

- Sawyer, R. K., John-Steiner, V., Moran, S., Sternberg, R. J., Feldman, H. D., Nakamura, J. & Chikszentmihalyi, M. (2003). Creativity and development. Oxford: University Press.

Kirjallisuus

  • Burnard, P. (2012). Musical creativities in practice. Oxford: Oxford University Press.
  • Hargreaves, D., Miell, D. & MacDonald, R. (toim.) (2012). Musical imaginations. Multidisciplinary perspectives on creativity, performance, and perception. Oxford: University Press.
  • Odena, O. (ed.) (2012). Musical creativity: insights from music education research. Burlington: Ashgate.
  • Runco, M. (2014). Creativity. Theories and themes: research, development, and practice. 2. painos. Elsevier.
  • Sawyer, R. K., John-Steiner, V., Moran, S., Sternberg, R. J., Feldman, H. D., Nakamura, J. & Chikszentmihalyi, M. (2003). Creativity and development. Oxford: University Press.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta