MUSSYV Musiikkitieteen syventävät opinnot (80+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Syventävien opintojen oikeus voidaan myöntää, mikäli perus- ja aine-opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Haku on kerran vuodessa keväällä. Opiskeluoikeus voidaan myöntää hakemuksessa esitettyjen perustelujen, haetun erillisen opinto-kokonaisuuden tarpeen sekä opintomenestyksen perusteella.

Kuvaus

Musiikkitieteen syventävissä opinnoissa perehdytään empiriaa painottavan musiikkitieteen valittuihin erityiskysymyksiin, ja syvennetään tutkijantaitoja ottamalla haltuun maisterintutkielmaa tukeva erityinen tutkimusmenetelmä. Soveltavasta tutkimuksesta kiinnostuneet opiskelijat voivat valita myös taideterapian tutkimusmenetelmiä ja taiteen hyvinvointinäkökulmia painottavia opintoja. Työelämäosaamista vahvistetaan työssäoppimisen ja maisteriopintojen portfoliotyöskentelyn kautta. Opintoihin on mahdollisuus sisällyttää myös pidempi työharjoittelu kotimaassa tai ulkomailla. Syventäviin opintoihin sisältyy musiikkitieteen opintojen lisäksi muita vapaavalintaisia opintoja.

Osaamistavoitteet

Musiikkitieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- selittää empiriaa painottavan musiikkitieteen keskeisiä tavoitteita, lähtökohtia ja periaatteita

- ymmärtää musiikintutkimuksen tieteidenvälistä luonnetta

- analysoida ja arvioida musiikintutkimuksen erikoisalojen tutkimustietoa

- soveltaa empiirisessä musiikintutkimuksessa käytettyjä menetelmiä

- toteuttaa itsenäisesti musiikkitieteellisen tutkimuksen ja/tai musiikki-/taideterapian menetelmiä hyödyntävän tutkimusprojektin

- hankkia ja arvioida alan uusinta tieteellistä tutkimustietoa

- toimia työelämässä musiikki- ja kulttuurialan tai näihin kytkeytyvän hyvinvointialan asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ratkoa näissä tehtävissä esiintyviä ongelmatilanteita luovilla tavoilla

- kehittää aktiivisesti omaa musiikillista ja tieteellistä asiantuntijuuttaan

Rakenne

Valitse kaikki