MUPS1050 Työharjoittelu ulkomailla (5–15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, englanti, espanja, suomi, ranska, venäjä, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työharjoittelulla tarkoitetaan opintoihin kuuluvaa lyhyttä työssäolojaksoa, jonka aikana opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin, soveltaa koulutuksen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä luo kontakteja työnantajiin. Työharjoittelun tulee liittyä opiskelijan omaan alaan. Harjoittelusta solmitaan sopimus laitoksen ja työnantajan kanssa ennen harjoittelun alkamista.

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa
- osaa arvioida omia työelämävalmiuksiaan ja kehittymistään työtehtävissä
- tunnistaa oman asiantuntijuutensa keskeiset osat
- tunnistaa kehittämistä vaativat tietojensa ja taitojensa alueet
- pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä

Lisätietoja

Yhden kuukauden mittainen työharjoittelu vastaa 5 opintopistettä. Työharjoittelusta voi saada korkeintaan 15 opintopistettä (osana musiikkitieteen syventäviä opintoja kuitenkin vain 2 kk = 10 op). Opiskelija voi liittää suorittamansa vapaaehtoisen työharjoittelun syventävien opintojensa osaksi työelämäopintoihin, syventävien vapaavalintaisiin opintoihin tai yleisopintoihin. HUOM. Työharjoittelulla voi korvata musiikkitieteessä maisteriopintojen pakollisen Työelämäprojektin (MUSS1048).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Harjoittelujakso ja sen raportointi hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5–15 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, englanti, espanja, suomi, ranska, venäjä, ruotsi
Ei julkaistua opetusta