MUPS1020 Maisterintutkielmaa tukeva tutkimusmenetelmä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään tarkemmin opiskelijan omaa maisterintutkielmaa tukevaan menetelmällis-teoreettiseen lähestymistapaan ja sen aiempaan käyttöön alan tutkimuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa valittua teoreettis-metodologista lähestymistapaa oman tutkielmansa kontekstissa

- osaa kriittisesti arvioida valitun tutkimusmenetelmän luotettavuutta ja valittuun teoreettiseen lähestymistapaan liittyviä tietoteoreettisia sitoumuksia

Lisätietoja

Ajoitus: 2. opintovuosi.

Oppimateriaalit

Luennoilla tai vastaanotolla sovittu oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät, oman tutkimusaineiston esittely.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Annettujen tehtävien suorittaminen ja raportointi hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus