MUSS2012 Maisteriseminaari 2 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa maisterintutkielman tutkimusprosessi saatetaan loppuun. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta. Tutkielma jätetään esitarkastukseen seminaarin päättyessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- keskustella rakentavasti ja argumentoiden useista eri tutkimusaiheista

- ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omassa tutkimustyössään

- arvioida omaa ja muiden tutkimusta tutkimusetiikan näkökulmasta

- antaa ja vastaanottaa rakentavaa vertaispalautetta

- muotoilla maisterintutkielmaan vaadittavat rakenteelliset osat

Lisätietoja

Ajoitus: 2. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaarityöskentely, osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus