MUSS2011 Maisteriseminaari 1 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa aloitetaan maisterintutkielman tutkimusprosessi. Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja tutkielman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä teemoja ovat tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaarissa laaditaan tutkimussuunnitelma, ja se sisältää sekä oman tutkimuksen esittelyä että palautteen antamista muiden opiskelijoiden suunnitelmista. Osallistuminen mahdollista alemman tutkinnon ja siihen liittyvän tutkielman jälkeen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- rajata maisterintutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkielmaa varten tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman

- hakea ja kriittisesti arvioida tutkielman tekemiseen tarvittavaa tietoa

- valita tutkimusmenetelmän ja ottaa huomioon menetelmään liittyvät tietoteoreettiset sitoumukset sekä arvioida menetelmän luotettavuutta

Lisätietoja

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaarityöskentely, osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus