MUSS2070 Maisterintutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tieteellisen tutkielman laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- rajata tutkimusaiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla, muotoilla tutkimuskysymykset tai työn tavoitteet

- hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti, hyödyntää aikaisempia tutkimuksia ja arvioida niitä kriittisesti

- määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan

- valita, rajata ja koota tutkimustehtävään soveltuvan aineiston

- soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä tai työn tavoitteiden saavuttamisessa ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet

- esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti

- argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

- hallita työskentelyprosessinsa

- noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita kaikissa sen vaiheissa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tiedekunnan arviointikriteerit maisterin tutkielmalle.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely, ohjaus (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus