MUSS1148 Työharjoittelu kotimaassa (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työharjoittelulla tarkoitetaan opintoihin kuuluvaa lyhyttä työssäolojaksoa, jonka aikana opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin, soveltaa koulutuksen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä luo kontakteja työnantajiin. Työharjoittelun tulee liittyä opiskelijan omaan alaan. Harjoittelusta solmitaan sopimus laitoksen ja työnantajan kanssa ennen harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa

- osaa arvioida omia työelämävalmiuksiaan ja kehittymistään työtehtävissä

- tunnistaa tämänhetkisen asiantuntijuutensa keskeiset osat

- tunnistaa kehittämistä vaativat tietojensa ja taitojensa alueet

- pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.


Lisätietoja

Yhden kuukauden työssäoppiminen vastaa 5 opintopistettä. HUOM! Työharjoittelulla voi korvata musiikkitieteen pakollisen Työelämäprojektin (MUSS1048).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Harjoittelujakso ja sen raportointi hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus