MUSS1048 Työelämäprojekti (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso sisältää joko itsenäisesti tai osana suurempaa kokonaisuutta suoritettavan työelämäprojektin, joka suunnitellaan ja raportoidaan kirjallisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata omaa rooliaan projektityöskentelyssä
- arvioida oman alansa tietojen ja taitojen sovellettavuutta työtehtävissä
- arvioida omia työelämään liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- toimia tavoitteellisesti työtehtävissä
- arvioida kehittymistään ja ammatillisia tavoitteitaan.

Lisätietoja

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi. Suositellaan suoritettavaksi yhtä aikaa opintojakson MUSS1049 Maisteriopintojen portfolio kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus