MUSS1049 Maisteriopintojen portfolioseminaari (1 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oman asiantuntijuuden syventäminen. Portfolioseminaarissa työstetään omaa maisteriopintojen näyteportfoliota sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida oman alansa tietojen ja taitojen sovellettavuutta työtehtävissä
- arvioida omia työelämään liittyviä henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- arvioida kehittymistään ja ammatillisia tavoitteitaan
- hyödyntää portfolio-työskentelyä ammatillisten tavoitteiden kehittämisessä ja saavuttamisessa

Lisätietoja

Portfolioseminaari suoritetaan samana lukuvuonna Työelämäprojektin (MUSS1048) tai työharjoittelun (MUSS0148 / MUSS1050) kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus