Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Kasvatustieteen kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, erityisopettajan kelpoisuus

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelmassa (180 op) opiskelija perehtyy erityispedagogiikkaan tieteenalana ja toimintana ja saa valmiuksia erityisopettajan työhön sekä tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn.

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan sisältyy erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), erityispedagogiikan aineopinnot (50 op), kasvatustieteen perusopinnot (25 op), muut yhteiset opinnot (20 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (60 op). Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 10 op ohjattua opetusharjoittelua, josta 5 op on kasvatustieteen perusopinnoissa ja 5 op erityispedagogiikan aineopinnoissa.

Erityispedagogiikan maisterin tutkinnossa edellytettävät vieraskieliset erityispedagogiikan opinnot (vähintään 5 op, suositus 10 op) voi halutessaan tehdä jo kandidaatin tutkinnossa. Vieraskieliseksi opetukseksi katsotaan opetus, jossa kontaktiopetus annetaan tai harjoittelu tehdään muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Opintosuorituksena arvioitavan tehtävän voi kuitenkin suorittaa suomeksi.

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, asiantuntijan opintosuunta

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelmassa (180 op) opiskelija perehtyy erityispedagogiikkaan tieteenalana ja toimintana ja saa valmiuksia erityispedagogiikan asiantuntijana toimimiseen sekä tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn. 

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan asiantuntijan opintosuuntaan sisältyy erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), erityispedagogiikan aineopinnot (35 op), kasvatustieteen perusopinnot (25 op), muut yhteiset opinnot (20 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (75 op), joilla opiskelija suuntaa omaa asiantuntijuuttaan. 

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelman asiantuntijan opintosuunnassa opiskelija suuntautuu erilaisiin suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja muihin asiantuntijatehtäviin. Opintosuunta ei anna opettajan kelpoisuutta. Opiskelija suorittaa vain osan opettajan pedagogisista opinnoista ja erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista.

Erityispedagogiikan maisterin tutkinnossa edellytettävät vieraskieliset erityispedagogiikan opinnot (vähintään 5 op, suositus 10 op) voi halutessaan tehdä jo kandidaatin tutkinnossa. Vieraskieliseksi opetukseksi katsotaan opetus, jossa kontaktiopetus annetaan tai harjoittelu tehdään muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Opintosuorituksena arvioitavan tehtävän voi kuitenkin suorittaa suomeksi.

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelman (erityisopettajan kelpoisuus) suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet

  • soveltaa erityispedagogista tietoa ja keskeisiä ammatillisia sisältöjä erityiskasvatuksen tehtävissä
  • välittää erityspedagogista tietämystä keskeisille yhteistyötahoille

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelman (asiantuntijan opintosuunta) suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet

  • soveltaa erityispedagogista tietoa ja keskeisiä ammatillisia sisältöjä asiantuntijatehtävissä työskennellessään erilaisissa organisaatioissa
  • välittää erityspedagogista tietämystä keskeisille yhteistyötahoille

Rakenne

Valitse kaikki