TILAINERI Tilastotieteen aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Tilastotieteen aineopinnot antavat opiskelijalle kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä kurssien yhteydessä että seminaareissa. Opinnot muodostavat tilastotieteen yleisen perustan, jolle maisteriopinnoissa syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat. Tilastotieteen teoreettiset kurssit edellyttävät matematiikan perusopintoja.

Osaamistavoitteet

 • osaa nimetä tilastotieteen peruskäsitteet sekä joitakin perusmenetelmiä ja –malleja.
 • omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan maisterivaiheen opinnoissa.
 • osaa raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset.
 • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
 • kykenee hankkimaan lisätietoa tilastotieteen oppikirjoista ja jäsentämään sitä.
 • osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia.
 • osaa käyttää tavallisimpia tilastollisia ohjelmistoja.
 • on utelias ja avoin eri sovellusalojen alojen ongelmille.
 • tietää kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvän epävarmuutta.
 • kykenee pienimuotoiseen tilastolliseen konsultointiin.
 • suhtautuu positiivisesti yhteistyöhön eri alojen ihmisten kanssa.
 • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä ja toimii näiden mukaisesti.
 • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Esitietojen kuvaus

Tilastotieteen perusopinnot ja matematiikan perusopinnot.

Lisätietoja

Jos jokin kurssi on jo perusopinnoissa, tilalle tehdään valinnainen kurssi.

Rakenne

Valitse kaikki (32+ op)