TILS619 Aikasarja-analyysi (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Aikasarjalla tarkoitetaan peräkkäisinä ajanhetkinä mitattua havaintojoukkoa. Tällaisia sarjoja esiintyy useilla tilastotieteen sovellusaloilla (mm. taloustieteet, tekniikka, lääketieteet). Aikasarjoille on ominaista peräkkäisten havaintojen riippuvuus, ja se tulee ottaa mallintamisessa huomioon. Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteitä sekä perehdytään aikasarjojen graafiseen kuvailuun, mallin valintaan, estimointiin sekä ennustamiseen. Kurssin pääpaino on yksinkertaisten aika-alueen aikasarjamallien (ARIMA) teoriassa, mutta aikataulun salliessa tarkastellaan myös taajuusalueen menetelmiä sekä tila-avaruusmalleja. Teorian lisäksi tarkastellaan käytännön sovelluksia. Menetelmien käyttöä harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
  • tuntee ja osaa soveltaa käytännössä aikasarja-aineistojen keskeisimpiä kuvailu-, estimointi- ja ennustamistekniikoita
  • osaa tehdä aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä raportoida tulokset tekemästään analyysistä.
Lisäksi tilastotieteen opintosuunnan opiskelija hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen teorian.

Lisätietoja

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 4-5 op
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Esitietojen kuvaus

Todennäköisyyslaskenta 1 tai vastaavat tiedot, R-kurssi

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssikokeessa ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin loppukokeessa hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (2–5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus