TILS600 Spatiaalinen data-analyysi (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1. Johdanto - Spatiaalinen data, spatiaaliset mallit, kysymyksenasetteluja, spatiaalisen riippuvuuden hyödyt ja "haitat". 2. Jatkuvaparametrinen satunnaiskenttä - Satunnaiskenttä, Semivariogrammin estimointi, empiirinen semivariogrammi vs. kovariogrammi, variogrammimallin sovitus, aggregointi. 3. Spatiaalinen otanta - Spatiaaliset otanta-asetelmat, odotusarvon estimointi, otantavirhe, otantavirheen estimointi, sekamallilähestymistapa, koealaotanta. 4. Spatiaalinen interpolointi - Ongelmanasettelu, kriging. 5. Gaussisen satunnaiskentän simulointi - Choleskyn hajotelma, ehdollinen simulointi. 6. Alueellinen data ja diskreetit satunnaiskentät - Alueellinen data, riippuvuusluvut, simultaaninen autoregressio, ehdollinen autoregressio, Markovin kentät. 7. Hierarkkiset alueelliset mallit.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • ymmärtää spatiaalisen datan erityispiirteet, erityisesti spatiaalisen riippuvuuden,
  • tuntee gaussisen satunnaiskentän perusteoriaa ja simulointimenetelmiä,
  • osaa käyttää geostatistiikan työkaluja kuten variogrammia ja interpolointia,
  • osaa käyttää spatiaalisen otannan perusmenetelmiä virhearviointi mukaanlukien
  • osaa käyttää aluetilastotieteen malleja

Esitietojen kuvaus

Esitiedoiksi oletetaan Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 -kurssien asioiden hyvä hallinta sekä valmius R-ohjelmiston käyttöön. Hyödyllisiksi edeltäviksi opinnoiksi katsotaan Aikasarja-analyysi tai Stokastiset mallit tai vastaavan kurssin asioiden hallinta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä tai esitelmästä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta