MATA2600 Todennäköisyysmatematiikka (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kombinatoriikkaa, todennäköisyys, diskreetit satunnaismuuttujat ja niiden jakaumat, diskreetit satunnaisvektorit ja yhteisjakaumat, riippumattomuus, ehdollinen jakauma, tunnuslukuja, jatkuvia jakaumia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ratkaista diskreettiin todennäköisyyteen liittyviä tehtäviä
  • osaa johtaa esitettyihin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset
  • tuntee jatkuviin jakaumiin liittyviä käsitteitä

Lisätietoja

Korvaa matematiikan aineenopettajalinjalla opintojakson TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1.

Huom! Kursseista TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1 sekä MATA2600 Todennäköisyysmatematiikka molempia ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Esitietojen kuvaus

Sarjan ja integraalin käsitteet.

Oppimateriaalit

Kurssimoniste ja mahdollinen opetusohjelmassa annettu lisämateriaali.


Itseopiskelun tueksi: Ross: A First Course in Probability, kappaleet 1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.9.1, 5.1-5.5, 6.1-6.4, 7.1-7.4

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Harjoitukset ja kurssitentti
Arviointiperusteet:
Menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Lopputentin pistemäärä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento-opetus (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Lopputentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus