Varhaiserityispedagogiikan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Kasvatustieteen maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019

Kuvaus

Varhaiserityispedagogiikan maisteriohjelmassa (120 op) opiskelija syventää erityispedagogista osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen. Maisteriohjelmassa suoritetaan erityispedagogiikan syventävät opinnot (90 op), muut yhteiset opinnot (6 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (24 op). Syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma (pro gradu -tutkielma). Erityispedagogiikan syventävissä opinnoissa opiskelija suorittaa loppuun opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op), joista osa sisältyy erityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan.

Varhaiserityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijalla on kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen erityisopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana. Opiskelija voi suunnata opettajakelpoisuuksiaan ja työelämävalmiuksiaan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sisältyvillä vapaasti valittavilla opinnoilla.

Osaamistavoitteet

Varhaiserityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija
*osaa systemaattisesti arvioida oman toiminnan vaikuttavuutta
*osaa kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
*osaa toimia varhaiserityisopetuksen asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
*osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehityksen ja oppimisen tukea osana moniammatillista työyhteisöä erityisesti varhaiskasvatuksessa
*hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen perustiedot ja taidot

Rakenne

Valitse kaikki (120+ op)