YFISYVYKP Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, yhteiskuntapolitiikan opintosuunta (95 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot rakentuvat yhteiskuntapolitiikan tutkimuskäytäntöjen, sisältöosaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamisen ympärille. Niissä keskitytään opiskelijan mielenkiinnonkohteen mukaisen tietämyksen ja tutkimustaitojen syventämiseen sekä monipuolisten työelämä- ja viestintätaitojen kehittämiseen.

Opinnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa tutkielmaopinnot ja menetelmäopinnot kehittävät tutkimusvalmiuksia. Opiskelija oppii tarvittavat taidot itsenäiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tiedonhankintaan sekä syventyy tutkimusmenetelmiin. Toisessa kokonaisuudessa ydinopinnot ja erityisalat syventävät sisällöllistä osaamista ja antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää asiantuntemustaan yhteiskuntapolitiikan erityisaloilla.

Yhteiskuntapolitikan syventävät opinnot tähtäävät korkeatasoiseen maisteritutkielmaan, joka antaa hyvät valmiudet itsenäiseksi yhteiskuntapolitiikan asiantuntijaksi kehittymisessä. Tutkimustaidot ovat keskeisiä yhteiskuntapolitiikan asiantuntijan työelämätaitoja myös muissa kuin tutkimustehtävissä. Opinnot voidaan rytmittää joustavasti yksilöllisten tarpeiden mukaisesti opetusohjelman yleisen aikataulun puitteissa. Yhteiskuntapolitiikan syventävien opintojen suoritustavat vahvistavat työelämässä tarvittavia viestintä- ja verkostoitumistaitoja, yhteisöllisyyttä, projektiosaamista ja itseohjautuvuutta. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskentelyyn oman opintosuunnan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin omalla tieteenalalla.

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman syventävät opinnot jakautuvat filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntiin. Opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt teoreettista tietoa ja osaamistaan, hän on perehtynyt johonkin opintosuuntansa erityisalaan, hänen menetelmäosaamisensa on syventynyt ja hän on saavuttanut tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen jossakin opintosuunnista antaa valmiudet työskentelyyn oman opintosuunnan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin omalla tieteenalalla.

Rakenne

Valitse kaikki (95 op)