YKPS3104 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja siinä viime aikoina tapahtuneisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Jaksolla tarkastellaan sekä kentän toimijoiden keskinäisiä suhteita että rajapintoja muihin työelämässä läheisiin toimialoihin. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa sekä palveluiden paikallisissa ja alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet ja osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hän osaa tarkastella kansalaisten ja asiakkaiden oikeuksia ja osallisuutta kriittisesti. Hänellä on myös valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.

Oppimateriaalit

1. Saari, J (toim.) 2017: Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa (saatavana verkossa)

2. Heikki Hiilamo, Heikki Niemelä, Pertti Pykälä, Marja Riihelä ja Reijo Vanne 2012: Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa. (saatavana verkossa)

3. Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

4. Mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Saari, J (toim.) 2017: Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa (saatavana verkossa)
  • Heikki Hiilamo, Heikki Niemelä, Pertti Pykälä, Marja Riihelä ja Reijo Vanne 2012: Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa. (saatavana verkossa)
  • Määttä, A. (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja / tai kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus