YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Menetelmäopintojen syventävien opintojen opintojakso

Kuvaus

Kvalitatiivisten menetelmien luennot:

Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheista, eri menetelmien sovellettavuudesta ja tulkintojen tekemisestä. Harjoituksissa perehdytään luennolla esiteltyihin analyysimenetelmin.

Kvantitatiivisten menetelmien luennot:

Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheista sekä selittävän analyysitason tutkimusmenetelmistä. Luentojen jälkeen harjoituksissa perehdytään luennolla esiteltyihin analyysimenetelmin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää erilaisten laadullisten ja määrällisten menetelmien osaamistaan. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysimenetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija hallitsee tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen menetelmien soveltamiseen. Opiskelijalla on taito tuottaa, tulkita ja arvioida tutkimustietoa ja hän ymmärtää sen sovellettavuuden erilaisissa yhteyksissä.

Lisätietoja

Luennot kevätlukukaudella ja verkkokurssi syyslukukaudella

Oppimateriaalit

Kvantitatiivisten luentojen yhteydessä suoritetaan teos:

Jokivuori P. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta

Kvalitatiiviset menetelmät:

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Kirjallisuus

  • Jokivuori P. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta "ISBN 9789510327821 nidottu, ISBN 978-952-291-144-5 verkko"

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Jakso koostuu 30h luentoja (kvali ja kvanti) sekä oppimistehtävästä (kvali) ja tentistä (kvanti). Kirjallisuus suoritetaan kurssin yhteydessä. Luennot opetetaan kevätlukukaudella ja verkko-opetus syyslukukaudella.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu kvalitatiivisten menetelmien oppimistehtävään (50%) ja kvantitatiivisten menetelmien tenttiin (50%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus