YFIS3000 Tutkimusaineiston hankinta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennytään erilaisten tutkimusaineistojen keruumenetelmiin sekä aineistonkeruun teoreettisiin ja eettisiin perustoihin. Opintojaksolla myös esitellään erilaisia aineistotyyppejä. Luennoilla ja harjoituksissa käsitellään muiden muassa valmiiden aineistojen, haastattelu- ja kyselyaineistojen, etnografisten aineistojen, arkistoaineistojen, erilaisten media-aineistojen ja niin sanotun big datan keruuta. Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista. Opiskelijat tutustuvat opintojaksolla myös tieteellisiin teksteihin, joissa on käytetty kurssilla käsiteltyjä keruumenetelmiä. Opintojakso toteutetaan sekä kontakti- että verkko-opetuksena. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoituksia keräämällä aineistoja omaa maisterintutkielmaansa varten.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee hyvin tämän päivän yleisimmät ihmistieteelliset aineistonkeruumenetelmät sekä niihin liittyvät teoreettiset ja eettiset kysymyksenasettelu. Opiskelija osaa valita maisterintutkielmansa tutkimustehtävään sopivat aineistot ja keruumenetelmät sekä yhdistelemään erilaisia aineistoja tutkimuskysymyksensä ratkaisemiseksi. Hän myös ymmärtää menetelmäosaamisen työelämähyödyt ja osaa soveltaa menetelmiä tulevissa työtehtävissään.

Esitietojen kuvaus

Pakolliset esitiedot: YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset sekä YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset.


Suositellut esitiedot: YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, luennoilla jaettu kirjallisuus ja harjoitukset.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat aineistonkeruumenetelmät ja niiden käytön. Nämä osoitetaan tekemällä annetut harjoitustehtävät kunkin valitsemasta 2-3 aineistonkeruumenetelmästä tai niihin liittyvästä aiheesta.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Verkkokurssi
Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus