YFIS3001 Maisteriseminaari I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterin tutkielman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat muiden muassa tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta. Seminaarissa kirjoitetaan tutkimussuunnitelma. Opiskelijan on myös mahdollista aloittaa seminaarin aikana varsinaisen maisterintutkielman lukuja, jos tutkimussuunnitelma on valmistunut hyvissä ajoin. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rajata maisterintutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkielmaa varten tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman. Hän pystyy hakemaan ja kriittisesti arvioimaan tutkielman tekemiseen tarvittavaa tietoa ja aineistoa, valita tutkimusmenetelmän ja ottaa huomioon menetelmään liittyvät tietoteoreettiset ja tutkimuseettiset sitoumukset sekä arvioida menetelmän luotettavuutta. Opiskelija osaa käyttää aineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hän kykenee käymään kriittistä ja rakentavaa keskustella selkeästi argumentoiden eri tutkimusaiheista. Hänelle ei tuota vaikeuksia ottaa vastaan palautetta työstään ja hyödyntää sitä tutkimussuunnitelmansa parantamisessa. Opiskelija ymmärtää, mitä kaikkea tutkimusetiikka tarkoittaa tieteellisen tutkielman tekemisessä.

Lisätietoja

Seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa (syksyisin ja keväisin), ja sen kesto on yksi lukukausi.

Esitietojen kuvaus

Aineopintojen opintosuuntakohtaiset menetelmäopinnot suoritettuina.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan seminaarissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen seminaarikeskusteluihin, seminaariesitelmä ja tutkimussuunnitelma.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen osallistumisen aktiivisuus, kommentoinnin ja keskustelun kelpoisuus, seminaariesitelmän toteutus sekä tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus