YFIS3002 Maisteriseminaari II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterintutkielman itsenäiseen kirjoittamiseen palautetta hyväksikäyttäen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat mm. tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tietosuoja ja tietoturva, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta. Seminaarissa kirjoitetaan maisteritutkielmaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa muotoilla maisterintutkielmaan vaadittavat rakenteelliset osat sekä yhdistää tutkielmassaan – tutkielman luonteesta riippuen – teorioita ja käsitteitä, aineistoja sekä metodeja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hän kykenee tuottamaan maisterintutkielman valmiiksi. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa ja muiden työtä tutkimusetiikan eri näkökulmista. Hän ymmärtää maisterintutkielman ja siihen tarvittavien tieteellisten taitojen merkityksen työelämäosaamisen näkökulmasta sekä hallitsee tietosuojan.

Lisätietoja

Seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa (syksyisin ja keväisin), ja sen kesto on yksi lukukausi.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: YFIS3001 Maisteriseminaari I

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan seminaarin aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen seminaarikeskusteluihin, seminaariesitelmä ja maisterintutkielma tai sen luvut.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen osallistumisen aktiivisuus, kommentoinnin ja keskustelun kelpoisuus, seminaariesitelmän toteutus sekä maisterintutkielmaa varten kirjoitettujen lukujen tieteellinen laatu.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus